Parafia Pniów

Patron Św. Zygmunt

Odwiedzający

Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie                                   Pniów, 01.09.2023 r.

Pniów 55

37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie jako Zamawiający poszukuje wykonawców do wykonania zadania pn.:

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

I.                Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniu kościoła oraz nad ołtarzami w prezbiterium i transepcie w Kościele Parafialnym p.w. Św. Zygmunta w miejscowości Pniów na działce nr ewid. 1662, obręb ewid. Pniów.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

a)     Konserwacja malowideł na sklepieniu w prezbiterium kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji
w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

b)     Konserwacja malowideł na ścianach w prezbiterium kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

c)     Konserwacja malowideł w transepcie i nawach bocznych kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji
w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

d)     Inne niezbędne prace konserwatorskie, w tym w razie konieczności o podobnym charakterze.

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót (zał. nr 2) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w ramach oględzin i wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji zamówienia oraz jego otoczenia.

II.              Opis kryteriów oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto – waga 80 %;
 • gwarancja na wykonane roboty – waga 20 % (minimalny okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

III.            Warunki płatności:

 1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać w następujący sposób:

a)   2% wynagrodzenia w formie zaliczki, które rozliczone zostanie protokołem odbioru, po wykonaniu zakresu robót,

b)  98% wynagrodzenia płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez wad i usterek, w ramach udzielonej promesy.

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Zaliczka zostanie udzielona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej po podpisaniu umowy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową, pomniejszoną o wysokość udzielonej zaliczki.

4.  Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy, z zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji.

 

IV.            Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą stosowne uprawnienia – kierownik robót
 2. Wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia konserwatorskie (na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz osób – załącznik nr 3, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji a także zakresu wykonywanych przez nie czynności).
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, wykonał z należyta starannością co najmniej jedno zamówienie (umowę)
  o podobnym charakterze, w budynkach lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
 4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.              Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – w terminie do dnia 31.03.2024 r.

 

VI.            Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15.00 w formie papierowej na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie, Pniów 55, 37-455 Radomyśl nad Sanem bądź elektronicznie na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII.         Dane do faktury oraz płatność:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie

Pniów 55

37-455 Radomyśl nad Sanem

NIP 8652567180

VIII.       Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

 • Załącznik nr 1 – Wzór oferty
 • Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (prac)

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U.2018 poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji zamówienia potwierdzonego umową, Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Osoba do kontaktu:

1)     Proboszcz parafii ks. Marek Mazur - tel. 15 845 33 36, 502 415 377

 

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie                                   Pniów, 01.09.2023 r.

Pniów 55

37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie jako Zamawiający poszukuje wykonawców do wykonania zadania pn.:

„Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Św. Zygmunta w Pniowie”

 

I.                Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniu kościoła oraz nad ołtarzami w prezbiterium i transepcie w Kościele Parafialnym p.w. Św. Zygmunta w miejscowości Pniów na działce nr ewid. 1662, obręb ewid. Pniów.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

a)     Konserwacja malowideł na sklepieniu w prezbiterium kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji
w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

b)     Konserwacja malowideł na ścianach w prezbiterium kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

c)     Konserwacja malowideł w transepcie i nawach bocznych kościoła w tym: oczyszczenie powierzchni, konsolidacja odspojeń, utrwalenie powierzchni, uczytelnienie kompozycji
w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie powierzchni malowideł;

d)     Inne niezbędne prace konserwatorskie, w tym w razie konieczności o podobnym charakterze.

Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót (zał. nr 2) stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem robót w terenie.

Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w ramach oględzin i wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem realizacji zamówienia oraz jego otoczenia.

II.              Opis kryteriów oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto – waga 80 %;
 • gwarancja na wykonane roboty – waga 20 % (minimalny okres gwarancji 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

III.            Warunki płatności:

 1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać w następujący sposób:

a)   2% wynagrodzenia w formie zaliczki, które rozliczone zostanie protokołem odbioru, po wykonaniu zakresu robót,

b)  98% wynagrodzenia płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez wad i usterek, w ramach udzielonej promesy.

 1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Zaliczka zostanie udzielona na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej po podpisaniu umowy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy odbędzie się fakturą końcową, pomniejszoną o wysokość udzielonej zaliczki.

4.  Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy, z zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji.

 

IV.            Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wykaże, że dysponuje kadrą techniczną posiadającą stosowne uprawnienia – kierownik robót
 2. Wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia konserwatorskie (na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz osób – załącznik nr 3, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji a także zakresu wykonywanych przez nie czynności).
 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
  w tym okresie, wykonał z należyta starannością co najmniej jedno zamówienie (umowę)
  o podobnym charakterze, w budynkach lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza na łączną kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
 4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V.              Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – w terminie do dnia 31.03.2024 r.

 

VI.            Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15.00 w formie papierowej na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Zygmunta w Pniowie, Pniów 55, 37-455 Radomyśl nad Sanem bądź elektronicznie na adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII.         Dane do faktury oraz płatność:

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Zygmunta w Pniowie

Pniów 55

37-455 Radomyśl nad Sanem

NIP 8652567180

VIII.       Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

 • Załącznik nr 1 – Wzór oferty
 • Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 – Wykaz osób
 • Załącznik nr 4 – Wykaz robót (prac)

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U.2018 poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

W przypadku powstania sporu na tle realizacji zamówienia potwierdzonego umową, Strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

Osoba do kontaktu:

1)     Proboszcz parafii ks. Marek Mazur - tel. 15 845 33 36, 502 415 377

 
Informujemy, że Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Pniowie na wniosek Gminy Radomyśl nad Sanem, otrzymała w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacje na następujące zadania:
 1. „Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Pniowie" - w kwocie 450 000,00 zł;
 2. „Wykonanie prac konserwatorskich nawy głównej w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Pniowie" - w kwocie 100 000,00 zł.

Czytaj całą treść pisma Pani Senator RP Janiny Sagatowskiej.

promesa rpoz1  promesa rpoz2  promesa rpoz3

Czytaj więcej: Dotacja rządowa do prac konserwatorskich w ramach RPOZ

 1. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu przyjmuje zgłoszenia nowych kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć formację i studia przygotowujące do sakramentu kapłaństwa. Chętni mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Seminarium Duchownego w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 6. Możliwy jest także kontakt telefoniczny (Tel. 511413002), bądź mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W ramach przygotowania do jubileuszu 1500 lecia męczeńskiej śmierci św. Zygmunta, patrona naszej parafii odprawiane są msze święte dla poszczególnych wspólnot. Każdego 2 dnia miesiąca zapraszamy:

 

 1. Czerwiec – uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Antoniowie
 2. Lipiec – emerytów, rencistów,  samotnych i ich opiekunów
 3. Sierpień – przebywających poza granicami naszego kraju i ich bliskich
 4. Wrzesień – rolników i przedsiębiorców
 5. Październik – Róże Różańcowe
 6. Listopad – modlimy się za zmarłych w ciągu ostatniego roku
 7. Grudzień – pracowników urzędów i mundurowych / strażacy, leśnicy…/
 8. Styczeń – Modlimy się o doby rok
 9. Luty – chorych i ich opiekunów
 10. Marzec – kobiety
 11. Kwiecień – mężczyzn.